About
profile image

About İlkan Akgül

Türkiye’nin ilk podcast reklam ajansı Podfresh’in kurucu ortağıyım. Çeşitli mecralarda teknoloji, dijital medya ve kültür-sanat içerikleri üretiyorum.

Medium member since October 2021
Connect with İlkan Akgül

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store